top of page

Handbok för sektionsmöten på æ-sektionen

Sektionsmöten hålls minst fyra gånger per år och är sektionens högsta beslutande organ. På sektionsmötet har alla sektionens medlemmar rösträtt och lika mycket att säga till om. Kallelse till sektionsmöte sker från teknologsektionens styrelse.  Det krävs att minst 20% av sektionens medlemmar närvarar för att ett sektionsmöte ska vara beslutsmässigt. Alla medlemmar uppmanas att närvara då hela sektionen berörs av vad som beslutas där. 

Denna handbok utgår från teknologsektionens stadga- och reglemente. För fullständig information bör sektionsmedlem ta del av dessa dokument.

Mötesfunktioner

Mötesordförande

Teknologsektionens styrelse ska ge förslag på mötesordförande och ska tillse att denne får den hjälp den behöver för att vara införstådd med uppgiften, mötesordning och dennes befogenheter.

 • Leder mötet.

 • Fördelar ordet.

Justerare tillika rösträknare

Väljs på sektionsmötet.
Beräknar röstlängden och antalet personer som kan rösta under mötet.
Kontrollerar (efter mötet) att protokollet stämmer överens med vad som sades på mötet. 

Sekreterare

 Är i allmänhet Æ-styrets sekreterare
Har i uppgift att föra protokoll under mötet.

Allmänt

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ.
Ordinarie sektionsmöte hålls fyra gånger per år, ett per läsperiod. Extrainsatt sektionsmöte kan hållas vid behov.
Alla sektionsmedlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt.

Under mötet

Mötet leds av mötesordföranden enligt given dagordning. Dagordningen kan variera mellan läsårets olika sektionsmöten men ser till grunden lika ut. Nedan följer en förklaring av olika punkter som kan vara med på dagordningen:

Interpellation

En fråga som skriftligen lämnas till styrelsen 3 dagar innan sektionsmötet.

En interpellation är en fråga som alla medlemmar kan skicka in rörande alla delar av sektionens verksamhet. Exempelvis en fråga från medlem till en viss förening. Alla med yttranderätt får diskutera frågan under sektionsmöte.

motioner

En fråga som ska lämnas skriftligt till teknologsektionens styrelse innan sektionsmötet av en eller en grupp teknologer. Styrelsen ska till slutgilitiga föredragningslistan bifoga sitt motionssvar.
Kan exempelvis vara en äskning. Om motionen har flera att-satser diskuteras dessa simultant men beslutas om individuellt.

Propositioner

En proposition är samma sak som en motion men kommer från teknologsektionens styrelse. Denna ska bifogas till slutgiltig föredragningslista.
Om propositionen har flera att-satser diskuteras dessa simultant men beslutas om individuellt.

Mötets avslutande

Övriga frågor ställda i början av sektionsmötet behandlas.

Anmälan för övrig fråga

En punkt som behandlas tidigt under mötet.
Som sektionsmedlem kan du här ställa en kort fråga som angår sektionen och förväntas kunna behandlas snabbt under mötet.
Svar på övriga frågor behandlas under mötets avslutande.

Meddelanden

Under punkten för meddelanden lyfts viktig information på både sektionsnivå och kårnivå.

enkel fråga

En fråga som skriftligen lämnas till styrelsen 3 dagar innan sektionsmötet.
Frågan är till styrelsen och styrelsens ordförande ska svara på frågan under sektionsmötet. 
Enbart den medlem som ställt frågan har med replikrätt (rätt att delta i debatten).
Sektionsmöte kan vid behandling av en
kel fråga endast besluta om protokollsanmärkning eller utredning.

rapporter

Ofta från styrelsen för att ge teknologsektionens medlemmar transparens över hur styrelsens arbete går samt hur ekonomin för sektionen ser ut.

val

Sektionsmötet behandlar val av sektionens lekmannarevisorer, fanbärare, teknologsektionens styrelse, arbetsmarknadsgruppen Æ-Arm, mottagningskommittéen ÆØK samt Programråd- och Sexmästeriet PRÆX.

 
Personval ska ske som en sluten votering. Vid personval väljs personen in som erhållit mer än hälften av rösterna. Står det mellan 3 personer  och ingen av alternativen har hälften av rösterna ska omröstning ske mellan de två personerna som erhållit flest röster.

Blir det återigen lika mellan dem avgör lotten.


Då mötesordförande öppnar upp för självnomineringar är självnominering tillåtet till alla poster i samtliga kommitteer och utskott förutom till teknologsektionens styrelsens ordförande och kassör. Dessa poster kan man enbart självnominera sig till genom att minst 24h innan sektionsmötet (då valet sker) anmält sitt intresse till teknologsektionens styrelse.
För mer information se dokumentet “personval 22/23”.

mötesformalia

beslut

Då mötet ska gå till beslut i en fråga används votering. Det finns ett antal sätt som votering kan göras på:

acklamation
 • Detta används i regel alltid, om inte annat begärs

 • Röstning sker med “ja-rop”.

 • Mötesordförande frågar: “är det mötets mening att X?” och alla som håller med ropar “Ja!”.  Därefter: “Någon däremot?”, alla som är emot ropar “Ja!”.

 • Mötesordförande avgör vilken sida som vann.

Handuppräckning (utan rösträknare)
 • Röstning sker med handuppräckning.

 • Mötesordförande frågar: “är det mötets mening att X?” och alla som håller med räcker upp handen. Därefter: “Någon däremot?”, alla som är emot räcker upp handen.

 • Mötesordförande avgör vilken sida som vann.

Handuppräckning (rösträknare räknar)
 • Rösträknare kallas fram.

 • Röstning sker med handuppräckning.

 • Mötesordförande frågar: “är det mötets mening att X?” och alla som håller med räcker upp handen. Rösträknare antecknar hur många som röstar ja. Därefter: “Någon däremot?”, alla som är emot räcker upp handen. Rösträknare antecknar hur många som röstar emot.

 • Rösträknare avgör vilken sida som vann.

Sluten votering med ett av sektionsmötet godkänt röstningssystem (mötesordförande avgör)
 • Applicerar vid sakfrågor.

 • Sluten votering där mötesordförande avgör kan begäras av sektionsmedlem samt mötesordförande. 

 • Innebär anonym röstning och sker oftast via menti.com.

Sluten votering
 • Appliceras vid personval.

 • Rösträknare kallas fram.

 • Röstning sker oftast via menti.com och rösträknare räknar rösterna.

bottom of page